Zahájení školního roku

Termín konání: 1. 9. 2020
Místo konání: Mateřská škola V Lukách Rakovník
Zahájení školního roku

Provoz školy bude probíhat od 6,15 do 16,45.

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020

Vstup do školy:

Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny si rodič použije na ruce dezinfekcí sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří a před každou šatnou dětí.) Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiný doprovod. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
S účinností od 1. 9. 2020 do doby, kdy je ministerstvem zdravotnictví určena povinnost nosit roušku v některých vnitřních prostorech veřejných budov, doporučujeme zákonnému zástupci či jinému doprovody dítěte překryt si nos a ústa rouškou.
Rodiče neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, který vykazují příznaky infekčního onemocnění.

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:
Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Příznaky v průběhu dne:
V případě, že, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Chronická onemocnění:
V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).
Úplata za předškolní vzdělávání
V případě, že dojde z rozhodnutí Rady Města, Krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví k uzavření mateřské školy, bude výše úplaty ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li tato délka delší než 5 dnů provozu školy, a to i v případě, že je poskytováno distanční vzdělávání.
Pokud je dítěti nařízena karanténa, úplatu zákonný zástupce hradí v běžné výši.

 

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními doporučujeme si prostudovat aktualizovaný Školní řád mateřské školy.