Halooo!

Projekt česko-slovenské spolupráce má za cíl připravit děti na život v mnohojazyčné evropské společnosti, navazuje na tradici společného státu a rozšiřuje kulturní povědomí. Směřuje  k naplnění cílů RVP PV z oblasti Dítě a jeho psychika – dodržování pravidel konverzace a společenského kontaktu  - dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené.  
Aktivity projektu cílí na dovednost telefonické komunikace na dálku, rozvoj verbálního vyjadřování a porozumění a zvládání běžných praktických situací, s nimiž se děti denně setkávají. Spolupráce byla započata v únoru 2020, naše školka spolupracuje s MŠ Kytlickou z Prahy a slovenskými MŠ Gyňov a MŠ Bulíkovou z Bratislavy. Úvodní seznamovací aktivita přinesla dětem výzvu – seznámit se s historií telefonování a výtvarně zpracovat telefon. Po úvodní aktivitě byla práce na projektu v březnu 2020 přerušena a v době karantény se zapojili také rodiče. Všechny učitelky aktivní spolupráce rodičů velmi potěšila. Podívejte se na jejich výrobky.
 
Po obnovení práce na projektu budou všechny zapojené děti hlasovat o logu projektu. Společně s dětmi budeme hledat odpovědi na otázky - Jak správně telefonovat, co je třeba vždy říci a další. Pravidla, která děti pojmenují, znázorníme výtvarně, fotografií, piktogramem, audio nebo videonahrávkou a sdílíme se spolupracujícími týmy ve virtuální třídě TwinSpace. V další fázi budou probíhat cvičné rozhovory ve třídě - děti vyprávějí do telefonu, co dělaly s rodiči o víkendu, zážitky z domova atd. Následovat budou skutečné telefonické rozhovory s rodiči a poté telefonáty mezi českými a slovenskými školkami. Na závěr projektu proběhne videokonference všech týmů a shrnutí všeho, co jsme se během projektu naučili. Těšíme se na spolupráci! Za projektový tým Radka
 
Jak správně telefonovat? Děti Vám poradí!