Vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu.

  • Výchova a vzdělávání v naší škole vychází z tradičního pojetí, ale současně se snaží reagovat na neustálé změny ve společnosti. 
  • Tradiční pojetí je založeno na myšlenkách Jana Amose Komenského, který již v 17. století zdůrazňoval nutnost vzdělávání, a to nejen od samých počátků, ale i v průběhu celého života.
  • Přestože Komenský psal své dílo ve společensky i politicky jiné době, i dnes lze čerpat z jeho myšlenek. „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
  • A právě zaměření se na budoucnost, a na to, jaké znalosti a dovednosti budou děti potřebovat, je vedle tradičního pojetí naše další východisko pro vzdělávání.
  • Uvědomujeme si, že nyní nastává doba, kdy není jasné, jaká bude budoucnost, na co děti máme připravit. Je tedy třeba flexibility, otevřenosti novým věcem a schopnosti vyhodnocovat situaci, vytvářet nové přístupy a postupy - jak říká Komenský, „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům, jež pouze ukazují kam jít, ale samy nejdou.“
  • V předškolním vzdělávání klademe velký důraz na intenzivní spolupráci s rodinou dítěte. Jednotné působení rodiny a školy se společnými cíli vytváří dobré podmínky pro celoživotní vzdělávání.
  • Součástí přípravy je i vytváření pozitivního vztahu ke čtení.