Náš tým

Pedagogové

Mgr. et Mgr. Jana Kovářová, ředitelka školy, třídní učitelka ve 2. třídě Kočiček

Absolvovala obor Učitelství pro mateřské školy, obor Pedagogika na FFUK Praha, obor Školský management a Management vzdělávání na PedFUK Praha. Je členkou Stálé konference ředitelů, konzultantem a metodikem v projektu SYPO (Systémová podpora profesního rozvoje učitelů a vedení škol). V MAP II. patří do realizačního týmu a je místním lídrem za předškolní vzdělávání. Zabývá se lektorskou činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogů a podporou pedagogů formou mentoringu.
 

Mgr. Radka Bradáčová, zástupkyně ředitelky, třídní učitelka ve 4. třídě Medvědů

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a oboru Pedagogika na FFUK v Praze, studia pro ředitele škol a školských zařízení, kurzu logopedického asistenta, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí. Je koordinátorem Rady rodičů při MŠ V Lukách, ambasadorem programu eTwinning v České republice, je lektorkou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, metodikem specialistou v Pilotáži Modelu systému začínajících učitelů.

Bc. Kateřina Hanychová, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Absolventka oboru Školský managemnet na PedFUK Praha, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun. Účastnice Letní školy s iPadem, metodických seminářů eTwinningu pro začátečníky a pokročilé, Letní školy eTwinningu, kurzu šéftrenéra Dětí na startu, kurzu trenér dětí a mládeže atletických schopností FTVS UK, seminářů základy Hejného metody, jógy pro děti, pedagogického hodnocení a indivindualizace práce v MŠ, kurzu logopedického asistenta, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, kurzů předčtenářské, a předmatematické výchovy, enviromentálního vzdělávání.

Iva Šilhová, DiS, třídní učitelka v 1. třídě Pejsků

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na VoŠ ve Svatém Janu pod Skalou, kurzu zdravotníka zotavovacích akcí, kurzu šéftrenéra Dětí na startu a semináře "Jak usnadnit dětem přechod z MŠ na ZŠ". Je držitelkou  trenérské licence pro děti a mládež. V současnosti studuje Speciální pedagogiku v Praze. Je ředitelkou organizace pro děti s nervosvalovým a kombinovaným postižením, poradkyní v rodinách s dětmi se vzácným onemocněním.

Mgr. Pavla Mašková, třídní učitelka v 1. třídě Pejsků

Absolventka oboru Předškolní pedagogika na PedFUK v Praze, Kurzu logopedického asistenta, kurzulektorských a mentorských dovedností, osobnostně sociálního rozvoje, seminářů zaměřených na psychologické aspekty výchovy, předmatematické a předčtenářské gramotnosti, individualizaci práce v MŠ. V mateřské škole má pozici uvádějícího učitele. Je členka pracovních skupin a místním lídrem MAP II., je koordinátorem školy v pracovních skupinách týmu MAP ORP Rakovník. Je lektorkou kurzu "Chůva pro děti do zahájení školní docházky".

Lenka Milerová, třídní učitelka ve 3. třídě Zajíčků

Absolventka oboru „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ na SPgŠ Most a oboru „Diplomovaný ergoterapeut“ na VOŠZ a SŠZ J.E. Purkyně Most, začínající učitel v Pilotáži Modelu systému začínajících učitelů.

Kristýna Šestáková, třídní učitelka ve 2. třídě Kočiček

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SpgŠ Beroun, kurzu zdravotníka první pomoci, semináře o onemocněních děti předškolního věku, seminářů zaměřených na pedagogickou podporu čtenářské pregramotnosti, rozvoj profesních kompetencí předškolního pedagoga, využití robotických hraček v předškolním vzdělávání. Absolvovala semináře i eTwinningu, Magformers v geometrii pro MŠ, o podpůrných opatřeních, narušené komunikační schopnosti a také o komunikaci s rodiči. 

Bc. Dorota Galanská, třídní učitelka ve 4. třídě Medvědů

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ Beroun a Učitelství pro mateřské školy na FPE ZČU v Plzni, kurzu logopedického asistenta, Letní školy Začít spolu pro MŠ, konference "Růst společně", kurzů předčtenářské gramotnosti, pregramotnosti tvarů v Hejného metodě, pedagogického hodnocení a individualizace práce v MŠ, inovace edukačního procesu v předškolním vzdělávání, rozvoje jazykových kompetencí v MŠ, poznávání živé i neživé přírody prostřednictvím pokusů a programu Les ve škole. 

Bc. Jana Hossinger Plavcová, učitelka ve 2. třídě Kočiček

Absolventka oboru speciální pedagog-vychovatelství na Univerzitě J.A.Komenského, kurzů znakového jazyka, psychiatrického minima, hippoterapie, rekondičně sportovních masáží a reflexologie i jógy,  seminářů čtenářské gramotnosti, tradičních řemesel. Věnuje se také cvičení rodičů s dětmi.

Veronika Gerlichová, učitelka ve 4. třídě Medvědů

 

 

 
  

Provozní zaměstnanci MŠ:

Monika Kochová, školní asistent
Mária Gajdošová, školnice
Jana Černá, školnice

Školní jídelna:

Natálie Chromychová, kuchařka
Erika Ivanovová, kuchařka