OPERAČNÍ PROGRAM

JAN AMOS KOMENSKÝ (OP JAK)

PROJEKT "PODPORA, VZDĚLÁVÁNÍ, SPOLUPRÁCE"

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí, na spolupráci s rodiči dětí a veřejností.

Termín zahájení: 1  1. 2023

Termín ukončení: 31. 12. 2024

Osobnostní, sociální a profesní rozvoj pracovníků školy bude podpořen různými formami, a to nejen v kurzech dalšího vzdělávání, ale též formou mentorské podpory pedagogů.Inovativní vzdělávání dětí se bude zaměřovat nejen na různé gramotnosti při vzdělávání dětí, ale též na využívání efektivních a zážitkových metod a forem práce (tandemová výuka, zážitková pedagogika, projektové dny a další). V průběhu projektu budou uskutečněny aktivity prohlubující spolupráci s rodiči dětí. Součástí budou i setkání rodičů s odborníky na různá témata (připravenost dětí pro zahájení povinné školní docházky, podpora přirozeného rozvoje řeči dětí, komunitní setkávání a další).

USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY:

PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE - setkání rodičů s Lenkou Perglovou

ŠKOLNÍ ZRALOST - BESEDA S HELENOU VLČKOVOU - odborně tématické setkání s rodiči