Rada rodičů

  • Jedná se o zapsaný spolek, registrovaný dne 6. 5. 2013 MVČR.
  • Cílem Rady je zejména pořádat ve spolupráci s mateřskou školou kulturní, zábavní, sportovní a rekreační akce pro děti a zajišťovat finanční prostředky na tyto akce.
  • Členy jsou všichni zákonní zástupci dětí docházejících do MŠ V Lukách, kteří s členstvím souhlasí a potvrdí jej svým podpisem.
  • Rada rodičů se podílí na organizaci a financování všech divadelních představení, výletů, zajišťuje nakupování dárků pro děti a samostatně organizuje některé akce.
  • Výbor Rady rodičů je složen z předsedkyně, hospodáře, revizora a několika členů. Výbor se schází několikrát do roka.
  • Členský příspěvek je výborem stanoven na 100,-Kč za měsíc, tj. 1000,-Kč na školní rok za jedno dítě.
  • Příspěvek se platí převodem na účet Rady rodičů  č. 259 636 382/ 0300.