Školní rok 2020 - 2021

 

Téma školního roku - Ten dělá to a ten zas tohle

Co dělají rodiče v práci? Jaké jsou jejich profese? Bez koho se neobejdeme? Jak se pracovalo dříve a jak dnes? A čím bychom mohli být my? Pojďme se seznámit s tím, co dělají dospělí.

Cílem tématu tohoto školního roku je poznat různé druhy profesí a jejich význam, získat kladný vztah k práci a také vyzkoušet si různá řemesla a pracovní činnosti nebo navštívit zajímavá místa.

Ke spolupráci rádi přizveme i rodiče a odborníky z různých profesí. Touto cestou bychom Vás rádi oslovili, abyste navštívili naše třídy a podíleli se na vzdělávání dětí – můžete   představit vaše zaměstnání, pracoviště, dovednosti nebo zájmy.

Těšíme se na Vaše nápady! 

 

OPATŘENÍ K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2020

Vstup do školy:

Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny si rodič použije na ruce dezinfekcí sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří a před každou šatnou dětí.) Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiný doprovod. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
S účinností od 1. 9. 2020 do doby, kdy je ministerstvem zdravotnictví určena povinnost nosit roušku v některých vnitřních prostorech veřejných budov, doporučujeme zákonnému zástupci či jinému doprovody dítěte překryt si nos a ústa rouškou.
Rodiče neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, který vykazují příznaky infekčního onemocnění.

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:
Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Příznaky v průběhu dne:
V případě, že, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Chronická onemocnění:
V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).
Úplata za předškolní vzdělávání
V případě, že dojde z rozhodnutí Rady Města, Krajské hygienické stanice nebo ministerstva zdravotnictví k uzavření mateřské školy, bude výše úplaty ponížena podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li tato délka delší než 5 dnů provozu školy, a to i v případě, že je poskytováno distanční vzdělávání.
Pokud je dítěti nařízena karanténa, úplatu zákonný zástupce hradí v běžné výši.

 

V souvislosti s výše uvedenými opatřeními doporučujeme si prostudovat aktualizovaný Školní řád mateřské školy.

Organizace školního roku

Školní rok začíná v úterý 1. září a končí 31. srpna 2021.

Školní vyučování končí ve středu 30. června 2021.

  • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
  • Vánoční prázdniny:   od středy 23. prosince 2020 do neděle 3. ledna 2021
  • Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
  • Jarní prázdniny:  od pondělí 8. března do pátku 14. března 2021
  • Letní prázdniny: Prázninový provoz